5.Thay thế Array I


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type
Allowed languages
Ada, Assembly, Awk, C, C++, C11, CLANG, CLANGX, Classical, COBOL, Coffee, CSC, D lang, DART, F95, FORTH, Fortrn, GAS32, GO, Haskell, Itercal, Java, kotlin, LEAN, LISP, LUA, MONOVB, Nasm, OCAML, Pascal, Perl, php, PIKE, prolog, Pypy, Python, Ruby 2, RUST, Scala, SCM, SED, SWIFT, TCL, TUR, V8JS, VB, ZIG

Đọc một mảng X [10]. Sau đó, thay thế mọi số 0 hoặc số âm của mảng X bằng 1. In tất cả các số được lưu trữ trong mảng X.

Đầu vào

Đầu vào chứa 10 số nguyên.

Đầu ra

Đối với mỗi vị trí của mảng, in "X[i] = x ", trong đó i là vị trí của mảng và x là số được lưu trữ ở vị trí đó.

VÍ DỤ

INPUT

0

-5

63

0

1

6

-12

45

0

10

OUTPUT

X[0] = 1

X[1] = 1

X[2] = 63

X[3] = 1

X[4] = 1

X[5] = 6

X[6] = 1

X[7] = 45

X[8] = 1

X[9] = 10


Comments

There are no comments at the moment.