5.Cột trong Mảng


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type

Công việc của bạn trong vấn đề này là đọc một số là một cột của một ma trận và một thao tác sẽ được thực hiện (một ký tự chữ hoa) cho biết hoạt động được thực hiện và tất cả các phần tử của một ma trận M [12] [12]. Sau đó, bạn phải tính toán và in tổng (S) hoặc trung bình (M) của tất cả các phần tử trong vùng màu xanh lá cây theo trường hợp. Hình dưới minh họa trường hợp khi nhập số 5 vào cột mảng, hiển thị tất cả các phần tử phải được xem xét trong quá trình hoạt động. (Nếu không xem được ảnh hãy click vào link: https://ibb.co/J72VnpR)

enter image description here

Đầu vào

Dòng đầu tiên của đầu vào chứa một số nguyên C (0 ≤ C ≤ 11) cho biết cột được xem xét trong quá trình hoạt động. Dòng thứ hai của đầu vào chứa một kí tự hoa ('S' hoặc 'M'), cho biết hoạt động Sum hoặc Average (Média in portuguese) được thực hiện với các phần tử của mảng (VD: scanf("%d", &n); scanf("\n%c", &x); ). Sau đó là nhập các phần tử của ma trận 12 x 12

Đầu ra

In kết quả tính toán (tổng hoặc trung bình), với một chữ số sau dấu thập phân.

VÍ DỤ

INPUT

5
S
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12
2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13
3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14
4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15
5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 16
6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 16 17
7  8  9  10 11 12 13 14 15 16 17 18
8  9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

OUTPUT

138.0


Comments


 • 0
  LãoTam  commented on Oct. 4, 2021, 12:47 p.m.

  [user:^_^]Tham khảo

  #include<stdio.h>
  #include<bits/stdc++.h>
  #include<bits/stdc++.h>
  using namespace std;
  int main()
  {
    double a[12][12];
    int i, j, n;
    char kt;
    scanf("%d", &n);
    scanf("\n%c", &kt);
    for(i = 0; i < 12; i++)
      for(j = 0; j < 12; j++)
        scanf("%lf", &a[i][j]);
    double sum = 0;
    for(i = 0; i < 12; i++)
      for(j = 0; j < 12; j++)
        if(j == n)
          sum += a[i][j];
    if(kt == 'S')
      printf("%0.1lf", sum);
    if(kt == 'M')
      printf("%0.1lf", (double)sum/(double)12);
  }

 • 0
  ga123  commented on Sept. 11, 2021, 6:31 a.m.

  cột chạy từ 0 đến 1 nên nhầm @@


 • 0
  Thinh201200350_CNTT4_K61  commented on Sept. 11, 2021, 4:26 a.m.

  enter code here#include<bits/stdc++.h> using namespace std; int main() { char s; double d,a[100][100],tong=0; long long n; cin>>n; cin>>s; for(int i=0;i<12;i++) { for(int j=0;j<12;j++) { cin>>a[i][j]; } } for(int i=0;i<12;i++) { tong+=a[i][n]; } if(s=='S') { cout<<setprecision(1)<<fixed<<tong; } if(s=='M') { cout<<setprecision(1)<<fixed<<(double)tong/12; } }


 • -1
  thedemonstuan  commented on May 23, 2019, 8:16 a.m.

  test có sai ko nhỉ bác nào cho lời giải thích chứ mình làm đúng theo yêu cầu r mà vẫn sai kể cả câu line in array :v