0.Tăng dần và giảm dần


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type
Allowed languages
Ada, Assembly, Awk, C, C++, C11, CLANG, CLANGX, Classical, COBOL, Coffee, CSC, D lang, DART, F95, FORTH, Fortrn, GAS32, GO, Haskell, Itercal, Java, kotlin, LEAN, LISP, LUA, MONOVB, Nasm, OCAML, Pascal, Perl, php, PIKE, prolog, Pypy, Python, Ruby 2, RUST, Scala, SCM, SED, SWIFT, TCL, TUR, V8JS, VB, ZIG

Đọc một cặp giá trị số nguyên. Viết một thông ứng với mỗi cặp đã cho nếu hai con số này là thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.

Đầu vào

Tệp nhập chứa nhiều trường hợp kiểm tra. Mỗi test chứa hai số nguyên X và Y. Dữ liệu nhập sẽ kết thúc khi X = Y.

Đầu ra

Đối với mỗi trường hợp thử nghiệm in "Crescente", nếu các giá trị X và Y theo thứ tự tăng dần, nếu không in "Decrescente".

VÍ DỤ

INPUT

5 4

7 2

3 8

2 2

OUTPUT

Decrescente

Decrescente

Crescente


Comments

There are no comments at the moment.