Tri-du


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type
Allowed languages
Ada, Assembly, Awk, C, C++, C11, CLANG, CLANGX, Classical, COBOL, Coffee, CSC, D lang, DART, F95, FORTH, Fortrn, GAS32, GO, Haskell, Itercal, Java, kotlin, LEAN, LISP, LUA, MONOVB, Nasm, OCAML, Pascal, Perl, php, PIKE, prolog, Pypy, Python, Ruby 2, RUST, Scala, SCM, SED, SWIFT, TCL, TUR, V8JS, VB, ZIG

Tri-du là một trò chơi thẻ lấy cảm hứng từ trò chơi phổ biến của Truco. Trò chơi sử dụng một bộ bài bình thường là 52 lá, với 13 lá bài của mỗi loại, nhưng trong vấn đề này các loại cơ, rô, nhép, bích không cần quan tâm đến. Những gì được sử dụng là giá trị của quân bài, được coi là số nguyên từ 1 đến 13.

Trong trò chơi, mỗi người chơi được ba thẻ. Các quy tắc rất đơn giản:

  • A Three of a Kind (ba lá bài cùng giá trị) sẽ thắng được một đôi (hai lá bài có cùng giá trị trong 3 lá).
  • A Three of a Kind được hình thành bởi những lá bài có giá trị lớn hơn sẽ thắng được một Three of a kind được tạo bởi các lá bài có giá trị nhỏ hơn.
  • Một đôi được hình thành bởi các loại thẻ có giá trị lớn hơn sẽ thắng trên một đôi được hình thành bởi các loại thẻ có giá trị nhỏ hơn. Lưu ý rằng trò chơi có thể không có người chiến thắng trong nhiều tình huống; Trong những trường hợp đó phải chia lại bài để chơi ván mới Một người chơi nhận được hai trong số ba quan bài, và biết giá trị của chúng. Nhiệm vụ của bạn là viết một chương trình để xác định giá trị của thẻ thứ ba mà tối đa hóa xác suất của người chơi đó chiến thắng trong trò chơi.

Đầu vào

Đầu vào chứa một số trường hợp thử nghiệm. Trong mỗi trường hợp kiểm tra, đầu vào bao gồm một dòng đơn, chứa hai số nguyên A (1 ≤ A ≤ 13) và B (1 ≤ B ≤ 13) cho biết giá trị của hai thẻ nhận được đầu tiên. Đầu vào đọc đến khi EOF

Đầu ra

Đối với mỗi trường hợp thử nghiệm trong đầu vào, chương trình của bạn phải tạo ra một dòng đơn, chứa chính xác một số nguyên, đại diện cho giá trị của thẻ tối đa hóa xác suất của người chơi chiến thắng trong trò chơi.

VÍ DỤ 1

INPUT 1

10 7

OUTPUT 1

10

VÍ DỤ 2

INPUT 2

2 2

OUTPUT 2

2


Comments

There are no comments at the moment.