Bình phương và lập phương


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type
Allowed languages
Ada, Assembly, Awk, C, C++, C11, CLANG, CLANGX, Classical, COBOL, Coffee, CSC, D lang, DART, F95, FORTH, Fortrn, GAS32, GO, Haskell, Itercal, Java, kotlin, LEAN, LISP, LUA, MONOVB, Nasm, OCAML, Pascal, Perl, php, PIKE, prolog, Pypy, Python, Ruby 2, RUST, Scala, SCM, SED, SWIFT, TCL, TUR, V8JS, VB, ZIG

Viết một chương trình đọc một số nguyên N (1 <N <1000). N này là số dòng đầu ra được in bởi chương trình này. Với mỗi dòng Hãy in chính số đó, bình phương \(n^2\) và lập phương \(n^3\) của nó.

Đầu vào

Tệp đầu vào chứa một số nguyên N.

Đầu ra

In kết xuất theo ví dụ đã cho.

VÍ DỤ

INPUT

5

OUTPUT

1 1 1 
2 4 8 
3 9 27 
4 16 64 
5 25 125

Comments


  • -2
    linh  commented on Aug. 11, 2018, 5:08 p.m.

    Ko đo thời gian chạy nữa @@