5.Dãy bình phương


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type
Allowed languages
Ada, Assembly, Awk, C, C++, C11, CLANG, CLANGX, Classical, COBOL, Coffee, CSC, D lang, DART, F95, FORTH, Fortrn, GAS32, GO, Haskell, Itercal, Java, kotlin, LEAN, LISP, LUA, MONOVB, Nasm, OCAML, Pascal, Perl, php, PIKE, prolog, Pypy, Python, Ruby 2, RUST, Scala, SCM, SED, SWIFT, TCL, TUR, V8JS, VB, ZIG

Đọc một số nguyên N. In bình phương của các số chẵn trong đoạn từ 1 -> N kể cả số N nếu N là chẵn

Đầu vào

Đầu vào chứa một số nguyên N (5 < N < 2000).

Đầu ra

In bình phương các số chẵn từ 1 đến N trên mỗi dòng, như ví dụ đã cho.

VÍ DỤ

INPUT

6

OUTPUT

2 ^ 2 = 4

4 ^ 2 = 16

6 ^ 2 = 36


Comments


  • 0
    ngminhthuy201  commented on Oct. 7, 2023, 1:28 p.m.

    n = int(input()) for i in range(1,n+1): if i % 2 == 0: print(i,"^ 2","=",(i**2))