0.Mật khẩu cố định


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type

Viết một chương trình tiếp tục đọc mật khẩu cho đến khi nó hợp lệ. Đối với mỗi lần đọc sai mật khẩu, hãy viết thông báo "Sai mật khẩu". Khi mật khẩu được nhập chính xác in tin nhắn "Được phép truy cập" và hoàn thành chương trình. Mật khẩu chính xác là số 2002.

Đầu vào

Tệp nhập chứa nhiều trường hợp kiểm tra. Mỗi trường hợp kiểm tra chỉ chứa một số nguyên.

Đầu ra

Đối với mỗi số đọc in một thông báo tương ứng với mô tả của vấn đề.

VÍ DỤ

INPUT

2200

1020

2022

2002

OUTPUT

Sai mat khau

Sai mat khau

Sai mat khau

Duoc phep truy cap


Comments

There are no comments at the moment.