0.Tuổi trung bình


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type

Bạn hãy viết chương trình nhập vào tập số liệu tương ứng với độ tuổi của từng cá nhân trong một nhóm nhưng không xác định trước số lượng. Dữ liệu cuối cùng là một giá trị âm không tính vào các tính toán. Tính và in độ tuổi trung bình của nhóm này.

Đầu vào

Đầu vào chứa một số nguyên. Đầu vào sẽ được dừng lại khi một giá trị âm được đọc.

Đầu ra

Đầu ra có chứa một giá trị tương ứng với độ tuổi trung bình của các cá nhân.

Trung bình nên được in với hai chữ số sau dấu thập phân.

VÍ DỤ

INPUT

34

56

44

23

-2

OUTPUT

39.25


Comments

There are no comments at the moment.