0.Dương và trung bình


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type

Bạn hãy nhập vào 6 giá trị có thể là số nguyên hoặc dấu chấm động. Hãy đếm và xuất ra màn hình bao nhiêu trong số đó là số dương. Trong dòng kế tiếp, in trung bình của tất cả các giá trị dương, với độ chính xác một chữ số sau dấu thập phân. Nếu không có số dương nào hãy in số 0.0 trong kết quả.

Đầu vào

Đầu vào bao gồm 6 số có thể là giá trị số nguyên hoặc số thực.

Đầu ra

Giá trị đầu ra đầu tiên là số lượng các số dương. Dòng tiếp theo sẽ hiển thị trung bình cộng của các giá trị dương đã được nhập với 1 chữ số thập phân.

VÍ DỤ 1

INPUT

7 

-5 

6 

-3.4

4.6 

12

OUTPUT

4 Gia tri duong

7.4

VÍ DỤ 2

INPUT

-3

-5

-127.5

0

-802

0

OUTPUT

0 Gia tri duong

0.0

Comments


  • 0
    TICHPX  commented on Nov. 7, 2019, 10:51 p.m.

    Chú ý dùng kiểu double