0.Fibonacci nhanh


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem types

Công thức của Binet là một cách tính số Fibonacci.

enter image description here

Nhiệm vụ của bạn là, đưa ra một số tự nhiên n , để tính giá trị của Fibonacci ( n ) bằng cách sử dụng công thức trên.

Đầu vào

Đầu vào là một số tự nhiên n (0 < n ≤ 50).

Đầu ra

Đầu ra là giá trị của Fibonacci ( n ) với 1 vị trí thập phân sử dụng công thức Binet đã cho.

VÍ DỤ 1

INPUT 1

1

OUTPUT1

1.0

VÍ DỤ 2

INPUT 2

2

OUTPUT 2

1.0

VÍ DỤ 3

INPUT 3

3

OUTPUT 3

2.0


Comments

There are no comments at the moment.