0.Chẵn hoặc lẻ


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type

Đọc một giá trị số nguyên dương N. Sau đó, đọc vào dãy số nguyên gồm N phần tử tương ứng với mỗi phần tử bạn hãy xuất ra tính chất chẵn, lẻ hoặc dương âm của nó. Nếu là số chẵn dương thì in "EVEN POSITIVE", nếu là số lẻ dương thì in "ODD POSITIVE", nếu là số chẵn âm thì in "EVEN NEGATIVE", nếu là số lẻ âm thì in "ODD NEGATIVE". Trong trường hợp không (= 0), chương trình của bạn phải in chữ "NULL", mà không có dấu ngoặc kép.

Đầu vào

Dòng đầu tiên của đầu vào là một số nguyên N ( N <10000) là số phần tử. N dòng tiếp theo mỗi dòng chứa một số nguyên X \((-10^7 < X <10^7 )\) ..

Đầu ra

Đối với mỗi phần tử, in một thông báo tương ứng, theo ví dụ dưới đây. Tất cả các thông tin xuất ra dạng chữ chữ in hoa và luôn có một dấu cách giữa hai từ trong cùng một dòng.

VÍ DỤ

INPUT

4

-5 0 3 -4

OUTPUT

ODD NEGATIVE

NULL

ODD POSITIVE

EVEN NEGATIVE


Comments

There are no comments at the moment.