5.T.Lựa chọn mảng I


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type

Trong vấn đề này, nhiệm vụ của bạn là đọc một mảng A [100]. Cuối cùng, in tất cả các vị trí mảng lưu trữ một số ít hơn hoặc bằng 10 và số được lưu trữ ở vị trí đó.

Đầu vào

Đầu vào chứa 100 số. Mỗi số có thể là số nguyên, số điểm nổi, dương hoặc âm.

Đầu ra

Đối với mỗi số của mảng bằng 10 hoặc ít hơn, in "A [ i ] = x ", trong đó i là vị trí của mảng và x là số được lưu trữ ở vị trí, với một chữ số sau dấu thập phân.

VÍ DỤ

INPUT

0

-5

63

-8.5

....

OUTPUT

A[0] = 0.0

A[1] = -5.0

A[3] = -8.5

...


Comments


  • 0
    thedemonstuan  commented on May 23, 2019, 10:39 a.m.

    thua câu này ko hiểu sao sai :))