5.T.Bên dưới đường chéo chính


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem types

Đọc một ký tự chữ hoa cho biết một phép toán sẽ được thực hiện trong một mảng M [12] [12]. Sau đó, tính toán và in tổng hoặc trung bình chỉ xem xét các con số nằm dưới đường chéo chính của mảng, như thể hiện trong hình sau (vùng màu xanh lá cây). (Nếu không xem được ảnh hãy click vào link: https://ibb.co/Sv2hH0g)

enter image description here

Đầu vào

Dòng đầu tiên của đầu vào chứa một ký tự chữ hoa ('S' hoặc 'M'), cho biết hoạt động Sum hoặc Average (Média in portuguese) được thực hiện với các phần tử của mảng. Sau đó là nhập các phần tử của ma trận 12 x 12.

Đầu ra

In kết quả tính toán (tổng hoặc trung bình), với một chữ số sau dấu thập phân.

VÍ DỤ

INPUT

S
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12
2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13
3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14
4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15
5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 16
6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 16 17
7  8  9  10 11 12 13 14 15 16 17 18
8  9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

OUTPUT

792.0


Comments


 • 0
  ga123  commented on Oct. 3, 2021, 1:28 a.m.

  công thức tính số phần tử 1 bên đường chéo:

  • coi 1 ma trận vuông bất kỳ có n cột và n dòng.
  • vậy đường chéo có n phần tử.
  • vậy số phần tử còn lại là : n*n-n;
  • vì chỉ lấy 1 bên nên ta chia đôi :(n*n-n)/2;

  đây chính là số phần tử 1 bên đường chéo.