0.Trung bình 1


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type

Đọc hai số thực A và B, tương ứng với điểm thành phần và điểm thi kết thúc học phần. A có hệ số 3,5/11 B có hệ số 7,5/11 Hãy tính và in điểm của môn học. Đừng quên in dấu xuống dòng và dấu cách trước và sau dấu bằng.

Đầu vào

Tệp đầu vào chứa 2 giá trị dấu chấm với một chữ số sau dấu thập phân.

Đầu ra

In trung bình theo ví dụ sau, với 5 chữ số sau dấu thập phân và với khoảng trắng trước và sau dấu bằng.

VÍ DỤ 1

INPUT 1

5.0

7.1

OUTPUT 1

Trung binh = 6.43182

VÍ DỤ 2

INPUT 2

7.1

5.0

OUTPUT 2

Trung binh = 5.66818

VÍ DỤ 3

INPUT 3

10.0

10.0

OUTPUT 3

Trung binh = 10.00000


Comments

There are no comments at the moment.