0.Chuỗi S


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type

Viết một thuật toán để tính toán và ghi giá trị của S, S được cho bởi: S = 1 + 1/2 + 1/3 + ... + 1/100

Đầu vào

Không có đầu vào trong bài này này.

Đầu ra

Đầu ra chứa một giá trị tương ứng với giá trị của S. Giá trị phải được in với 6 chữ số sau dấu thập phân.


Comments

There are no comments at the moment.