0.Số chẵn trong năm Số


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type

Thực hiện một chương trình đọc năm giá trị số nguyên, đếm số số chẵn trong số các giá trị này và in thông tin này như ví dụ sau đây

Đầu vào

Gồm 5 giá trị số nguyên.

Đầu ra

Cho biết đã nhập bao nhiêu số chẵn theo sau là từ "Gia tri" như ví dụ sau

VÍ DỤ

INPUT

7

-5

6

-4

12

OUTPUT

3 Gia tri


Comments


  • 0
    thedemonstuan  commented on June 3, 2019, 1:14 a.m.

    test 2 bài này sai rồi nhé vui lòng tác giả sửa lại giùm :v