Hoán đổi dữ liệu trong mảng


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type

Viết chương trình đọc mảng N [20]. Sau đó, hoán đổi phần tử vị trí 0 và của phần cuối cùng vị trí 19, phần tử thứ 2 bằng phần tử vị trí 18, vv ... In mảng sửa đổi.

Đầu vào

Đầu vào chứa 20 số nguyên có thể dương hoặc âm

Đầu ra

Đối với mỗi vị trí của mảng N in "N[i] = Y", trong đó i là vị trí mảng và Y là số được lưu trữ ở vị trí đó.

VÍ DỤ

INPUT

0 
-5 

... 

63 
230

OUTPUT

N[0] = 230 
N[1] = 63 

... 

N[18] = -5 
N[19] = 0

Comments

There are no comments at the moment.