0.Điểm trung bình


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem types
Allowed languages
Ada, Assembly, Awk, C, C++, C11, CLANG, CLANGX, Classical, COBOL, Coffee, CSC, D lang, DART, F95, FORTH, Fortrn, GAS32, GO, Haskell, Itercal, Java, kotlin, LEAN, LISP, LUA, MONOVB, Nasm, OCAML, Pascal, Perl, php, PIKE, prolog, Pypy, Python, Ruby 2, RUST, Scala, SCM, SED, SWIFT, TCL, TUR, V8JS, VB, ZIG

Đọc ba giá trị (biến A, B và C), là ba điểm số của mỗi học sinh. Sau đó, tính điểm trung bình, biết rằng điểm A có trọng số là 2, điểm B có trọng số là 3 và điểm C có trọng số là 5. Mỗi giá trị trong khoảng từ 0 đến 10,0, với một chữ số thập phân.

Đầu vào

Tệp nhập chứa 3 giá trị số thực với một chữ số sau dấu thập phân.

Đầu ra

In dòng chữ "Trung bình " với khoảng trắng trước và sau dấu bằng và giá trị đầu ra với 1 chữ số thập phân theo ví dụ sau.

VÍ DỤ 1

INPUT 1

5.0

6.0

7.0

OUTPUT 1

Trung binh = 6.3

VÍ DỤ 2

INPUT 2

5.0

10.0

10.0

OUTPUT 2

Trung binh = 9.0

VÍ DỤ 3

INPUT 3

10.0

10.0

5.0

OUTPUT 3

Trung binh = 7.5


Comments

There are no comments at the moment.