Xác định Trà


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type

Nếm mùi vị là kỹ năng xác định một loại trà bằng cách chỉ sử dụng các giác quan của mùi và vị giác của bạn.

Là một phần của Thách thức lý tưởng của người tiêu dùng chè (ICPC), một chương trình truyền hình địa phương được tổ chức. Trong chương trình, một ấm trà đầy đủ được chuẩn bị và lăm thí sinh được trao mỗi người một tách trà. Những người tham gia phải ngửi, nếm và đánh giá mẫu để xác định loại trà có thể là: (1) Trà trắng; (2) trà xanh; (3) trà đen; Hoặc (4) trà thảo dược. Cuối cùng, các câu trả lời được kiểm tra để xác định số lần đoán chính xác.

Với loại trà thực tế và các câu trả lời được cung cấp, hãy xác định số lượng thí sinh có câu trả lời chính xác.

Đầu vào

Dòng đầu tiên chứa một số nguyên T đại diện cho loại chè (1 ≤ T ≤ 4). Dòng thứ hai chứa năm số nguyên A, B, C, D và E , cho biết câu trả lời của mỗi thí sinh (1 ≤ A, B, C, D, E ≤ 4).

Đầu ra

Xuất một dòng với một số nguyên đại diện cho số lượng thí sinh có câu trả lời đúng.

VÍ DỤ 1

INPUT 1

1

1 2 3 2 1

OUTPUT 2

2

VÍ DỤ 2

INPUT 2

3

4 1 1 2 1

OUTPUT 2

0


Comments

There are no comments at the moment.