0.Fibonacci Array


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type

Viết một chương trình đọc một số và in ra số Fibonacci có thứ tự tương ứng với số đọc vào. Hãy nhớ rằng các phần tử đầu tiên của dãy Fibonacci là 0 và 1 và mỗi khoảng tiếp theo là tổng của hai giá trị trước đó. Tất cả các con số Fibonacci được tính trong chương trình này không vượt quá số 64 bit không dấu.

Đầu vào

Dòng đầu tiên của đầu vào chứa một số nguyên T , cho biết số lượng các trường hợp kiểm tra. Mỗi test case chứa một số nguyên N (0 ≤ N ≤ 60), tương ứng với thuật ngữ thứ N của dãy Fibonacci.

Đầu ra

Đối với mỗi trường hợp thử nghiệm ở đầu vào, in thông điệp "Fib (N) = X", trong đó X là khoảng N-thứ của dãy Fibonacci.

VÍ DỤ

INPUT

3

0

4

2

OUTPUT

Fib(0) = 0

Fib(4) = 3

Fib(2) = 1


Comments

There are no comments at the moment.