0.Dưới đường chéo phụ


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type
Allowed languages
Ada, Assembly, Awk, C, C++, C11, CLANG, CLANGX, Classical, COBOL, Coffee, CSC, D lang, DART, F95, FORTH, Fortrn, GAS32, GO, Haskell, Itercal, Java, kotlin, LEAN, LISP, LUA, MONOVB, Nasm, OCAML, Pascal, Perl, php, PIKE, prolog, Pypy, Python, Ruby 2, RUST, Scala, SCM, SED, SWIFT, TCL, TUR, V8JS, VB, ZIG

Đọc một ký tự chữ hoa cho biết một phép toán sẽ được thực hiện trong mảng M [12] [12].

Sau đó, tính và in tổng hoặc trung bình của các phần tử nằm dưới đường chéo phụ của mảng, như thể hiện trong hình sau (vùng màu xanh lá cây). (Nếu không xem được ảnh hãy click vào link: https://ibb.co/zs99Zzb)

enter image description here

(Đường chéo phụ là các phần tử M[i][j] với i+j=n)

Đầu vào

Dòng đầu tiên của đầu vào chứa một ký tự chữ hoa ('S' hoặc 'M'), cho biết hoạt động Tổng (Sum) hoặc trung bình (Median) được thực hiện với các phần tử của mảng. Tiếp theo nhập 144 số thực của mảng.

Đầu ra

In kết quả tính toán (tổng hoặc trung bình), với một chữ số sau dấu thập phân.

VÍ DỤ

INPUT

S 
2.0   9.0   -4.0    -2.0    3.0   -2.0    -4.0    2.0   -5.0    8.0   3.0   -4.0
5.0   -9.0    -2.0    6.0   -3.0    -9.0    -5.0    -7.0    -1.0    1.0   -8.0    1.0
8.0   -5.0    6.0   1.0   4.0   4.0   4.0   2.0   -9.0    7.0   -5.0    9.0
4.0   3.0   -4.0    1.0   -5.0    2.0   6.0   -4.0    7.0   -9.0    0.0   4.0
8.0   -2.0    -8.0    -7.0    9.0   2.0   -8.0    -6.0    -2.0    7.0   3.0   7.0
3.0   5.0   -5.0    8.0   2.0   4.0   3.0   -6.0    9.0   -7.0    6.0   0.0
9.0   -2.0    3.0   -9.0    7.0   6.0   9.0   1.0   3.0   -4.0    -1.0    -5.0
9.0   -3.0    6.0   5.0   -4.0    4.0   6.0   -3.0    1.0   6.0   5.0   4.0
9.0   0.0   1.0   -7.0    6.0   -4.0    -5.0    5.0   -6.0    0.0   -8.0    -4.0
2.0   6.0   4.0   8.0   -8.0    2.0   3.0   -1.0    3.0   0.0   -4.0    -7.0
4.0   -8.0    4.0   0.0   -7.0    -5.0    1.0   5.0   3.0   -9.0    -7.0    -3.0
-1.0    1.0   -4.0    -3.0    0.0   -2.0    1.0   -7.0    -7.0    1.0   -7.0    1.0

OUTPUT

-21.0

Comments

There are no comments at the moment.