0.Nhiên liệu đã sử dụng


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type

Little John sử dụng một chiếc xe với lượng tiêu thụ nhiên liệu công bố là 12km/l. John muốn tính lượng nhiên liệu sử dụng cho chuyến đi. Vì điều này, anh ta muốn bạn giúp anh ta thông qua một chương trình đơn giản. Để thực hiện tính toán, bạn phải đọc thời gian đã mất (tính bằng giờ) và tốc độ trung bình (km / h). Bằng cách này, bạn có thể nhận được khoảng cách và sau đó, tính lượng nhiên liệu cần thiết. Hiển thị giá trị với ba chữ số thập phân sau dấu phẩy.

Đầu vào

Tệp nhập chứa hai số nguyên. Số đầu tiên là thời gian đã dành trong chuyến đi (trong giờ). Số thứ hai là tốc độ trung bình trong chuyến đi (km / h). Đầu ra

In số lượng lít là cần thiết để thực hiện chuyến đi này, với ba chữ số sau dấu thập phân.

VD

INPUT

10

85

OUTPUT

70.833


Comments


  • -1
    Giang  commented on July 2, 2019, 11:33 p.m.

    include<stdio.h>

    int main() { float R,V,p ; scanf("%f",&R); p=3.14159; V=(4/3.0)RRRp; printf("VOLUME = %f",V); }