0.Xác nhận điểm


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type

Viết một chương trình đọc hai điểm của một học sinh. Tính toán và in trung bình các điểm này. Chương trình của bạn phải kiểm tra và chỉ chấp nhận điểm chính xác trong khoảng [0..10]. Mỗi điểm số phải được xác nhận riêng.

Đầu vào

Tệp nhập chứa nhiều số số thực dương hoặc âm. Việc thực hiện chương trình sẽ được hoàn thành sau khi nhập hai điểm hợp lệ.

Đầu ra

Khi một điểm số không hợp lệ được đọc, bạn nên in thông báo "Nhap sai". Sau khi nhập hai điểm hợp lệ, phải in thông điệp "TB =" theo sau bởi mức trung bình của học sinh. Trung bình phải được in với 2 số sau dấu thập phân.

VÍ DỤ

-3.5 
3.5     
11.0     
10.0

OUTPUT

Nhap sai    
Nhap sai    
TB = 6.75

Comments

There are no comments at the moment.