0.Ma trận vuông III


Submit solution

Points: 2 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem types
Allowed languages
Ada, Assembly, Awk, C, C++, C11, CLANG, CLANGX, Classical, COBOL, Coffee, CSC, D lang, DART, F95, FORTH, Fortrn, GAS32, GO, Haskell, Itercal, Java, kotlin, LEAN, LISP, LUA, MONOVB, Nasm, OCAML, Pascal, Perl, php, PIKE, prolog, Pypy, Python, Ruby 2, RUST, Scala, SCM, SED, SWIFT, TCL, TUR, V8JS, VB, ZIG

Viết một chương trình đọc một số nguyên N (0 ≤ N ≤ 15) tương ứng với thứ tự của một mảng ưu tiên của các số nguyên, và xây dựng mảng theo ví dụ trên.

Đầu vào

Đầu vào bao gồm một số số nguyên, một cho mỗi dòng, tương ứng với mảng phải xây dựng. Kết thúc của chuỗi số liệu đầu vào được xác định bởi 1 giá trị 0 (0).

Đầu ra

Đối với mỗi số nguyên của đầu vào, in mảng tương ứng theo ví dụ. Các giá trị của mảng phải được định dạng với độ rộng T, căn phải và cách nhau bằng 1 dấu cách, trong đó T là số chữ số của số lớn nhất trong mảng. Không in dấu cách sau ký tự cuối cùng của mỗi hàng của mảng. Một dòng trống phải được in sau mỗi mảng.

VÍ DỤ

INPUT

1

2

3

4

5

0

OUTPUT

1 


1 2 

2 4 


1 2 4 

2 4 8

4 8 16 


1 2 4 8 

2 4 8 16

4 8 16 32 

8 16 32 64 


1 2 4 8 16 

2 4 8 16 32

4 8 16 32 64 

8 16 32 64 128 

16 32 64 128 256

Comments

There are no comments at the moment.