Chuyển đổi sang hệ thập lục phân


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type
Allowed languages
Ada, Assembly, Awk, C, C++, C11, CLANG, CLANGX, Classical, COBOL, Coffee, CSC, D lang, DART, F95, FORTH, Fortrn, GAS32, GO, Haskell, Itercal, Java, kotlin, LEAN, LISP, LUA, MONOVB, Nasm, OCAML, Pascal, Perl, php, PIKE, prolog, Pypy, Python, Ruby 2, RUST, Scala, SCM, SED, SWIFT, TCL, TUR, V8JS, VB, ZIG

Dữ liệu được lưu trữ trong máy tính đang ở dạng nhị phân và một cách lưu trữ khác là việc sử dụng cơ sở 16 (hệ thập lục phân).

Nhiệm vụ của bạn là viết một chương trình, nhập vào một số tự nhiêncơ sở 10 và đổi nó sang sang hệ thập lục phân.

Đầu vào

Đầu vào là một số nguyên dương V tại cơ sở 10 \((1 ≤ V ≤ 2 . 10^9 )\).

Đầu ra

Đầu ra là cùng một số V tại cơ sở 16 trong một dòng (đừng quên nhân vật cuối của dòng). Sử dụng chữ hoa, như thể hiện trong các ví dụ.

VÍ DỤ 1

INPUT 1

10

OUTPUT 1

A

VÍ DỤ 2

INPUT 2

15

OUTPUT 2

F

VÍ DỤ 3

16

OUTPUT 3

10

VÍ DỤ 4

INPUT 4

31

OUTPUT 4

1F

VÍ DỤ 5

INPUT 5

65535

OUTPUT 5

FFFF


Comments


 • 0
  TICHPX  commented on May 27, 2020, 1:35 a.m. edited

  cin>>n; cout<<hex<<uppercase<<n;


 • 0
  TICHPX  commented on Nov. 26, 2019, 8:23 a.m.

  Code tham khảo

  #include<stdio.h>
  int main()
  {
    int x;
    scanf("%d",&x);
    printf("%X",x);
  }