0.Số lẻ


Submit solution

Points: 1
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type

Đọc một số nguyên X (1 <= X <= 1000). Sau đó, in các số lẻ từ 1 đến X , mỗi một trong một dòng, bao gồm X nếu phù hợp.

Đầu vào

Đầu vào sẽ là một số nguyên.

Đầu ra

In tất cả các giá trị lẻ giữa 1 và X, bao gồm cả X nếu phù hợp.

VÍ DỤ

INPUT

8

OUTPUT

1

3

5

7


Comments

There are no comments at the moment.