0.t2r2. Phiếu thu


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type
Allowed languages
Ada, Assembly, Awk, C, C++, C11, CLANG, CLANGX, Classical, COBOL, Coffee, CSC, D lang, DART, F95, FORTH, Fortrn, GAS32, GO, Haskell, Itercal, Java, kotlin, LEAN, LISP, LUA, MONOVB, Nasm, OCAML, Pascal, Perl, php, PIKE, prolog, Pypy, Python, Ruby 2, RUST, Scala, SCM, SED, SWIFT, TCL, TUR, V8JS, VB, ZIG

Sử dụng bảng sau, viết một chương trình đọc mã và số lượng hàng mỗi mục. Sau, in tổng giá trị phải thanh toán. Đây là một chương trình rất đơn giản với mục đích duy nhất của thực hành các lệnh lựa chọn.

enter image description here

Đầu vào

Tệp nhập chứa hai số nguyên X và Y. X là mã sản phẩm và Y là số lượng của mặt hàng này theo bảng trên.

Đầu ra

Đầu ra phải là một thông báo "Tong: R$ " theo sau là tổng giá trị phải trả, với 2 chữ số sau dấu thập phân.

VÍ DỤ 1

INPUT 1

3 2

OUTPUT 1

Tong: R$ 10.00

VÍ DỤ 2

INPUT 2

4 3

OUTPUT 2

Tong: R$ 6.00

VÍ DỤ 3

INPUT 3

2 3

OUTPUT 3

Tong: R$ 13.50


Comments


 • 0
  NguyenGiaPhu_CNTT3_K62  commented on Nov. 17, 2021, 2:53 a.m.

  Dạ em cảm ơn ạ


 • 0
  NguyenGiaPhu_CNTT3_K62  commented on Nov. 16, 2021, 4:34 p.m.

  Ai cho em xem ảnh với ạ :(


  • 1
   LãoTam  commented on Nov. 16, 2021, 4:40 p.m.
   Mã 1: giá 4.00
   Mã 2: giá 4.50
   Mã 3: giá 5.00
   Mã 4: giá 2.00
   Mã 5: giá 1.50

   mã và giá đây nhé bạn