0.Tăng lương


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type
Allowed languages
Ada, Assembly, Awk, C, C++, C11, CLANG, CLANGX, Classical, COBOL, Coffee, CSC, D lang, DART, F95, FORTH, Fortrn, GAS32, GO, Haskell, Itercal, Java, kotlin, LEAN, LISP, LUA, MONOVB, Nasm, OCAML, Pascal, Perl, php, PIKE, prolog, Pypy, Python, Ruby 2, RUST, Scala, SCM, SED, SWIFT, TCL, TUR, V8JS, VB, ZIG

Công ty ABC quyết định tăng lương cho nhân viên của mình, theo bảng dưới đây:

Lương hiện tại........................Tỷ lệ phần trăm tăng thêm

[0; 400]..................................................................15%

(400; 800].............................................................12%

(800; 1200]...........................................................10%

(1200; 2000].........................................................7%

(2000;...) ................................................................4%

Số tiền kiếm được = lương hiện tại * tỷ lệ phần trăm tăng thêm

Lương sau khi tăng = lương hiện tại + số tiền kiếm được

Hãy đọc mức lương của nhân viên, tính toán và in tiền lương mới của nhân viên, cũng như số tiền tăng thêm và số phần trăm tăng thêm của nhân viên, với các thông điệp tương ứng, như ví dụ dưới đây.

Đầu vào

Dữ liệu đầu vào chỉ chứa một số thực, với 2 chữ số sau dấu phảy.

Đầu ra

In 3 thông báo và các giá trị tương ứng (xem ví dụ) thông báo về mức lương mới, số tiền kiếm được và phần trăm thu được từ nhân viên.

VÍ DỤ 1

INPUT 1

400.00

OUTPUT 1

Luong: 460.00

Tien kiem duoc: 60.00

Ty le phan tram: 15%

VÍ DỤ 2

INPUT 2

800.01

OUTPUT 2

Luong: 880.01

Tien kiem duoc: 80.00

Ty le phan tram: 10%

VÍ DỤ 3

INPUT 3

2000.00

OUTPUT 3

Luong: 2140.00

Tien kiem duoc: 140.00

Ty le phan tram: 7%


Comments

There are no comments at the moment.