0.Biểu diễn số dưới dạng scientìic


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type

Số thực có thể rất dài và khó hiển thị dưới dạng thập phân. Trong những trường hợp này, sẽ thuận tiện khi sử dụng cách viết khoa học với phần định trị và phần mũ.

Bạn phải viết một chương trình, nhập một số thực, hiển thị số này dưới dạng dấu chấm động: Luôn luôn hiển thị phần định trị với 4 chữ số; Sử dụng ký hiệu 'E' giữa phần định trị và phần mũ; Luôn luôn hiển thị phần mũ với ít nhất 2 chữ số.

Đầu vào

Đầu vào là một số thực X (theo tiêu chuẩn IEEE 754-2008). Sẽ không bao giờ có một con số với hơn 110 ký tự và hơn 6 chữ số thập phân.

Đầu ra

Đầu ra là số X trong một dòng bằng cách sử dụng ký hiệu khoa học được nêu chi tiết ở trên. Xem các ví dụ dưới đây.

VÍ DỤ 1

INPUT 1

3.141592

OUTPUT 1

  • 3.1416E + 00

VÍ DỤ 2

INPUT 2

1.618033

OUTPUT 2

  • 1.6180E + 00

VÍ DỤ 3

INPUT 3

602214085774747474747474

OUTPUT 3

  • 6.0221E + 23

VÍ DỤ 4

INPUT 4

-0.000027

OUTPUT 4

-2.7000E-05


Comments

There are no comments at the moment.