0.Tam giác


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type
Allowed languages
Ada, Assembly, Awk, C, C++, C11, CLANG, CLANGX, Classical, COBOL, Coffee, CSC, D lang, DART, F95, FORTH, Fortrn, GAS32, GO, Haskell, Itercal, Java, kotlin, LEAN, LISP, LUA, MONOVB, Nasm, OCAML, Pascal, Perl, php, PIKE, prolog, Pypy, Python, Ruby 2, RUST, Scala, SCM, SED, SWIFT, TCL, TUR, V8JS, VB, ZIG

Bờm và bạn bè đang dựng các hình trang trí cho hội trại, họ cần phải tạo ra nhiều hình tam giác khác nhau với các thanh gỗ có độ dài khác nhau. Chẳng bao lâu, họ nhận ra rằng: nếu một trong những thanh gỗ là quá lớn so với hai khác, bạn không thể hình thành một tam giác.

Bạn hãy giúp Bờm và bạn bè của mình xác định xem, trong số bốn thanh đã cho, bạn có thể chọn ba thanh để tạo thành một hình tam giác hay không.

Đầu vào

Mục nhập bao gồm một dòng chứa bốn số nguyên A , B , C và D (1 ≤ A , B , C , D ≤ 100).

Đầu ra

Chương trình của bạn chỉ cần in ra một ký tự duy nhất, là 'S' nếu có thể hình thành tam giác hoặc 'N' nếu bạn không thể hình thành một tam giác.

VÍ DỤ 1

INPUT 1

6 9 22 15

OUTPUT

S

VÍ DỤ 2

INPUT 2

14 40 12 60

OUTPUT 2

N


Comments


 • 0
  TICHPX  commented on Dec. 22, 2018, 3:32 p.m.

  Tham khao

  #include <stdio.h>
  int kt(int a, int b, int c) {
    return a + b > c && a + c > b && b + c > a;
  }
  int main() {
    int a, b, c, d;
    scanf("%d%d%d%d", &a, &b, &c, &d);
    printf(kt(a, b, c)+kt(a, b, d)+kt(a, c, d)+kt(b, c, d)?"S":"N");
  }

 • 0
  coderjs  commented on Dec. 22, 2018, 8:55 a.m.

  ???????????????????????????????????????????????


 • 0
  Le_Quang_Tho  commented on Nov. 1, 2018, 8:47 a.m. edited

  ????


 • -2
  taolatay900  commented on Oct. 10, 2017, 1:47 p.m.

  include<stdio.h>

  int main(){ int a, b, sum; scanf("%d%d" , &a, &b); sum = a+b; printf("%d + %d = %d", a, b, sum); return 0; }