Phân loại động vật


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type

Trong vấn đề này, công việc của bạn là đọc ba từ tiếng Bồ Đào Nha. Những từ này định nghĩa một con vật theo bảng dưới đây, từ trái sang phải. In loạt động vật đã chọn được xác định bởi ba từ này.

enter image description here

Đầu vào

Đầu vào chứa 3 từ, từng dòng, sẽ được sử dụng để xác định động vật, theo bảng trên, với tất cả các chữ cái viết thường.

Đầu ra

In tên động vật theo đầu vào cho trước.

VÍ DỤ 1

INPUT 1

Vertebrado

Mamifero

Onivoro

OUTPUT 1

Homem

VÍ DỤ 2

INPUT 2

Vertebrado

Ave

Carnivoro

OUTPUT 2

Aguia

VÍ DỤ 3

INPUT 3

Invertebrado

Anelideo

Onivoro

OUTPUT 3

Minhoca


Comments


  • 1
    Chungdanhdo  commented on Nov. 21, 2021, 9:43 a.m.

    em khong xem dc anh a