Tổng số 5 số chẵn


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type
Allowed languages
Ada, Assembly, Awk, C, C++, C11, CLANG, CLANGX, Classical, COBOL, Coffee, CSC, D lang, DART, F95, FORTH, Fortrn, GAS32, GO, Haskell, Itercal, Java, kotlin, LEAN, LISP, LUA, MONOVB, Nasm, OCAML, Pascal, Perl, php, PIKE, prolog, Pypy, Python, Ruby 2, RUST, Scala, SCM, SED, SWIFT, TCL, TUR, V8JS, VB, ZIG

Chương trình phải đọc một số nguyên X nhiều lần tới khi gặp X = 0 thì dừng. Với mỗi X, in ra tổng số năm số chẵn liên tiếp kể từ X.

Ví dụ:

Nếu số đầu vào là 4, đầu ra phải là 40, là kết quả của 4 + 6 + 8 + 10 + 12.

Nếu số đầu vào là 11, đầu ra phải là 80, là kết quả của 12 + 14 + 16 + 18 + 20.

Đầu vào

Tệp nhập chứa nhiều số nguyên. Số cuối cùng là số không thì không phải in ra tổng.

Đầu ra

In ra theo ví dụ dưới đây.

VÍ DỤ

INPUT

4 
11 
0

OUTPUT

40 
80

Comments


 • 1
  LãoTam  commented on Sept. 24, 2021, 3:59 p.m.

  [user:^_^]

  #include <bits/stdc++.h>
  
  using namespace std;
  
  int main(){
  
    for(int i=0;;i++){
      int X,s=0;
      cin>>X;
      if(X==0) break;
      else{
        for(int i=X;i<=X+9;i++){
          if(i%2==0)
          s+=i;
        }
        cout<<s<<"\n";
      }
    }
  
  }