0.Ho Ho Ho


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type

Ông già Noel Santa Claus đang chơi với chú lùn của mình để giải trí trong đêm Giáng sinh. Các chú lùn viết chữ số trên miếng giấy và đặt trên mũ của ông già Noel. Ông già noel sẽ đoán con số này. Một chú lùn đã giúp ông già onel bằng cách nói "Ho Ho" đúng bằng con số mà ông già noel đang có..

Công việc của bạn là giúp đỡ ông già Noel bằng cách nói số lượng từ "Ho" bằng đúng số được rút ra.

Đầu vào

Dữ liệu đầu vào bao gồm một số nguyên \(N (0 < N \le 10^6)\) cho biết bạn sẽ dùng bao nhiêu chữ "Ho".

Đầu ra

Đầu ra bao gồm tất cả các từ "Ho" cách nhau bởi dấu cách. Sau "Ho" cuối cùng, bạn phải in một dấu "!" kết thúc.

VÍ DỤ

INPUT

5

OUTPUT

Ho Ho Ho Ho Ho!


Comments


  • 0
    linh  commented on Aug. 9, 2018, 7:32 a.m.

    main() { int a; scanf("%d",&a); while(a--) printf(" Ho");
    printf("!"); }