0.t2r3. Trò chơi toán học của Paula


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type
Allowed languages
Ada, Assembly, Awk, C, C++, C11, CLANG, CLANGX, Classical, COBOL, Coffee, CSC, D lang, DART, F95, FORTH, Fortrn, GAS32, GO, Haskell, Itercal, Java, kotlin, LEAN, LISP, LUA, MONOVB, Nasm, OCAML, Pascal, Perl, php, PIKE, prolog, Pypy, Python, Ruby 2, RUST, Scala, SCM, SED, SWIFT, TCL, TUR, V8JS, VB, ZIG

Paula thích môn toán. Sở thích chính của cô là sáng tạo các trò chơi hoặc các hoạt động để chơi với bạn bè của cô. Rõ ràng, không phải tất cả đều đam mê toán học và các trò chơi của cô ấy không phải lúc nào cũng dễ dàng. Bây giờ Paula đã sáng tạo ra một trò chơi nhỏ có liên quan đến ba ký tự: một chữ số, một chữ cái và một chữ số.

Nếu hai chữ số giống nhau, nhân (bình phương) hai số. Nếu chữ cái là chữ hoa, bạn cần phải lấy số thứ hai trừ đi số thứ nhất. Nếu chữ cái là chữ thường, phải cộng hai số lại. Cô ấy đã nhờ bạn Marcelo của mình, người giỏi lập trình, để tạo ra một chương trình in ra giải pháp cho mỗi chuỗi tạo bởi Paula.

Đầu vào

Đầu vào chứa nhiều trường hợp kiểm tra. Dòng đầu tiên của mỗi đầu vào chứa một số nguyên N, cho biết số lần kiểm tra sau đó. Mỗi trường hợp thử nghiệm là một chuỗi ba ký tự. Chuỗi này chứa ở vị trí đầu tiên một ký tự trong khoảng '0' và '9', một ký tự chữ hoa hoặc chữ thường và một ký tự khác trong khoảng '0' và '9'.

Đầu ra

Đối với mỗi trường hợp kiểm tra, một dòng phải được in với một số nguyên, đại diện cho giải pháp cho mỗi dãy theo giải thích ở trên.

VÍ DỤ

INPUT

5

4A5

3A3

4f2

2G4

7Z1

OUTPUT

1

9

6

2

-6


Comments

There are no comments at the moment.