SSN 1


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type
Allowed languages
Ada, Assembly, Awk, C, C++, C11, CLANG, CLANGX, Classical, COBOL, Coffee, CSC, D lang, DART, F95, FORTH, Fortrn, GAS32, GO, Haskell, Itercal, Java, kotlin, LEAN, LISP, LUA, MONOVB, Nasm, OCAML, Pascal, Perl, php, PIKE, prolog, Pypy, Python, Ruby 2, RUST, Scala, SCM, SED, SWIFT, TCL, TUR, V8JS, VB, ZIG

Tại Braxin, số An sinh Xã hội thường được gọi là CPF. Nó gồm có 11 chữ số và hai chữ số cuối cùng của nó là chức vụ năng của 9 số trước. Bằng cách này, nếu một người thông báo về CPF hãy xác định xem mã CPF có hợp lệ hay không thông qua các mô tả sau.

a1a2a3.a4a5a6.a7a8a9-b1b2

Để có được b1, ta có thể nhân a1 với 1, a2 với 2, a3 với 3,... a9 với 9 và tính tổng các tích lại. Sau đó, b1 là phần dư của số này khi chia cho 11, hoặc 0 trong trường hợp số dư là 10.

Tương tự, để có được b2, ta có thể nhân a1 với 9, a2 với 8, a3 với 7,.... đến a9 với 1 và tính tổng các tích lại. Sau đó, b2 là phần dư của số này khi chia cho 11, hoặc 0 trong trường hợp số dư là 10.

Cho một số CPF, bạn phải cho biết nó hợp lệ hay không.

Đầu vào

Đầu vào được tạo bởi một số CPF không xác định, không quá 10.000 trường hợp. Mỗi dòng có một CPF trong biểu mẫu

d1d2d3.d4d5d6.d7d8d9-d1d2

Đầu ra

Nếu CPF cho trước là hợp lệ, hãy in "CPF valido". Nếu không, in "CPF invalido".

VÍ DỤ

INPUT

048.856.829-63

733.184.680-96

227.518.471-08

092.844.842-86

098.447.895-55

OUTPUT

Khong hop le

Hop le

Khong hop le

Hop le

Khong hop le


Comments

There are no comments at the moment.