Trung bình và trung vị


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type

Ý nghĩa của ba số nguyên A, B và C là (A + B + C) / 3. Trung vị của ba số nguyên là số ở giữa khi ta sắp xếp lại 3 số theo trình tự tăng. Cho hai số nguyên A và B, trả lại số nguyên có thể C tối thiểu sao cho trung bình và trung vị của A, B và C bằng nhau.

Đầu vào

Mỗi trường hợp kiểm tra được cho trong một dòng chứa hai số nguyên A và B \((1 \le A \le B \le 10^9 )\). Trường hợp kiểm tra cuối cùng được theo sau bởi một dòng chứa hai số không.

Đầu ra

Đối với mỗi trường hợp kiểm tra, xuất một dòng có chứa số nguyên C tối thiểu có nghĩa là trung bình và trung vị của A , B và C bằng nhau.

VÍ DỤ

INPUT

1 2

6 10

1 1000000000

0 0

OUTPUT

0

2

-999999998


Comments

There are no comments at the moment.