Ếch nhảy


Submit solution

Points: 3
Time limit: 1.0s
Memory limit: 10M

Author:
Problem type

Cho một mảng gồm n số tự nhiên (a[0], a[1]..a[n-1])

Một con ếch đang đứng ở vị trị 0, a[i] là độ dài lớn nhất con ếch có thể nhảy khi nó đứng ở trị trí i

Hãy giúp con ếch kiểm tra xem nó có thể nhảy đến vị trí n - 1 hay không

Input

Dòng đầu chứa số nguyên T là số bộ test (1 <= T <= 300)

Với mỗi test case:

Dòng đầu chứa số nguyên n là số phần tử trong mảng (1 <= n <= 26000)

mỗi dòng tiếp theo chứa số nguyên a[i] (0 <= a[i] <= 10^6)

Output

Với mỗi test case:

In ra True nếu con ếch có thể nhảy đến vị trí n-1, ngược lại in ra False

Example

Input

4
5
2 3 1 1 4
2
1 2
3
0 2 3
4
1 0 1 0

Output

True
True
False
False

Comments

There are no comments at the moment.