Trượt Băng


Submit solution

Points: 3
Time limit: 1.0s
Memory limit: 10M

Authors:
Problem type

Hôm nay SSLAB không mở, chán quá nên Mạnh đi trượt băng. Mạnh đứng trên 1 lưới có kích thước \(N\) x \(M\). Ô \((i,j)\) đại diện cho ô vuông đại diện cho ô thứ \(i\) từ phía trên và cột thứ \(j\) từ bên trái của lưới này. Mỗi ô vuông của lưới này là băng hoặc đá, được biểu diễn bằng \(N\) xâu \(S_1,S_2,...,S_N\) có độ dài \(M\) như sau. Nếu ký tự \(j\) của \(S_i\) là "." , ô vuông \((i,j)\) là băng. Nếu ký tự \(j\) của \(S_i\) là "#", ô vuông \((i,j)\) là đá. Viền bên ngoài của lưới này (tất cả các ô vuông ở hàng thứ 1, hàng thứ \(N\) , cột thứ 1 , cột thứ \(M\)) đều là đá. Ban đầu, Mạnh đứng trên ô vuông \((2,2)\) , là một ô băng. Mạnh có thể thực hiện các bước di chuyển theo các hướng sau: Xác định hướng di chuyển: lên, xuống, trái hoặc phải. Tiếp tục di chuyển theo hướng đã chọn cho đến khi Mạnh va vào một ô vuông là đá. Cụ thể, thực hiện các bước sau: Nếu ô vuông tiếp theo trong hướng di chuyển là băng, di chuyển đến ô đó và tiếp tục di chuyển. Nếu ô vuông tiếp theo trong hướng di chuyển là đá, ở lại ô hiện tại và dừng di chuyển.

Hãy tìm số lượng ô vuông băng mà Mạnh có thể tiếp xúc (đi qua hoặc dừng lại) nhaa.

Input

Dòng đầu tiên là \(2\) số nguyên \(N,M\) (\(3 \le N,M \le 200\))

\(N\) dòng tiếp theo mỗi dòng là 1 xâu ký tự \(S_i\) có độ dài \(M\) gồm các ký tự "#" và "." .

Ô vuông \((i,j)\) là đá nếu \(i = 1 , i = N ,j = 1\) hoặc \(j = M\).

Ô vuông \((2,2)\) là băng.

Output

Số băng nhiều nhất mà Mạnh có thể tiếp xúc(đi qua hoặc dừng lại).

Ví dụ

Đầu Vào

6 6

######
#....#
#.#..#
#..#.#
#....#
######

Đầu ra

12

Comments

There are no comments at the moment.