Ước lớn nhất


Submit solution

Points: 2 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 488M

Author:
Problem type

Xét tất cả các số nguyên nằm trong khoảng từ \(1\) đến \(n\). Với tất cả các cặp số nguyên khác nhau trong khoảng, tìm số ước chung lớn nhất mà giữa các cặp. Nói cách khác hãy tìm giá trị lớn nhất của \(gcd(a,b)\), khi \(1 ≤ a < b≤n\). (Trong đó gcd là ước chung lớn nhất giữa \(a\) và \(b\)).

Đầu vào

  • Dòng đầu tiên chứ một số nguyên \(t (1 ≤ t ≤ 100)\) - Tương ứng là số các trường hợp.
  • \(t\) dòng tiếp theo tương ướng với mỗi trường hợp. Mỗi dùng sẽ chứa một số nguyên \(n (2 ≤ n ≤ 10^6)\).

Đầu ra

Với mỗi trường hợp, đầu ra là giá trị lớn nhất của \(gcd(a,b)\) với \(1 ≤ a <b ≤n\).

Ví dụ

Đầu vào

2
3
5

Đầu ra

1
2

Giải thích: Trường hợp 1: gcd(1,2)=gcd(2,3)=gcd(1,3)=1. Trường hợp 2: 2 là giá trị lớn nhất có thể. Tương ứng với gcd(2,4).


Comments

There are no comments at the moment.