Số đặc biệt


Submit solution

Points: 1
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type
Allowed languages
Ada, Assembly, Awk, C, C++, C11, CLANG, CLANGX, Classical, COBOL, Coffee, CSC, D lang, DART, F95, FORTH, Fortrn, GAS32, GO, Haskell, Itercal, Java, kotlin, LEAN, LISP, LUA, MONOVB, Nasm, OCAML, Pascal, Perl, php, PIKE, prolog, Pypy, Python, Ruby 2, RUST, Scala, SCM, SED, SWIFT, TCL, TUR, V8JS, VB, ZIG

Một số có thể coi là đặc biệt khi số tự nhiên đó có ít nhất \(3\) chữ số sao cho nó cho chia hết cho số được tạo bởi chữ số đầu tiên và chữ số cuối cùng của nó.

Cho \(n\) số nguyên , hãy kiểm tra từng trường hợp có phải là số đặc biệt không?

Input:

  • Chứa \(n\) số nguyên \((n<1000)\) - Số lượng trường hợp
  • Các dòng tiếp sau là những số nguyên để kiểm tra số đó có phải là đặc biệt không?

Output:

  • In ra "YES" nếu là số đặc biệt. Nếu không, in ra "NO" - tương ứng với mỗi trường hợp

Example

Input:

2
108
241

Output:

YES
NO

Giải thích:

  • \(108\) chia hết cho \(18\) \(=>\) là số đặc biệt
  • \(241\) không chia hết cho \(21\) \(=>\) không là số đặc biệt

Comments

There are no comments at the moment.