Khoảng cách xâu


Submit solution

Points: 1
Time limit: 1.0s
Memory limit: 10M

Author:
Problem type
Allowed languages
Ada, Assembly, Awk, C, C++, C11, CLANG, CLANGX, Classical, COBOL, Coffee, CSC, D lang, DART, F95, FORTH, Fortrn, GAS32, GO, Haskell, Itercal, Java, kotlin, LEAN, LISP, LUA, MONOVB, Nasm, OCAML, Pascal, Perl, php, PIKE, prolog, Pypy, Python, Ruby 2, RUST, Scala, SCM, SED, SWIFT, TCL, TUR, V8JS, VB, ZIG

Cho xâu kí tự str chỉ chứa các kí tự chữ cái in thường. Hãy tìm độ dài lớn nhất của xâu con của str mà kí tự đầu tiên và kí tự cuối cùng của xâu con đó là giống nhau

Input:

  • xâu kí tự chỉ chứa các kí tự chữ cái in thường

Output:

  • Số nguyên là độ dài lớn nhất của xâu con của str mà kí tự đầu tiên và kí tự cuối cùng của xâu con đó là giống nhau

Example:

Input1:

geeks

Output1:

2

Input2:

abcda

Output2:

5

Comments

There are no comments at the moment.