0.Toán tử


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Problem type

Bạn hãy lập trình nhập vào hai số nguyên a, b (b khác 0), tính tổng, hiệu, tích, thương và phần dư của a đối với b biết rằng cả a,b và các kết quả đều kiểu long

Input:

Một dòng gồm hai số nguyên a, b cách nhau bởi khoảng trống

Output:

Kết quả 5 phép toán mỗi phép trên một dòng theo dạng a phép toán b = kết quả

Ví dụ:

Input:

23 7

Output:

23+7=30

23-7=16

23*7=161

23/7=3

23%7=2

utc

Comments

There are no comments at the moment.