Bài toán khó


Submit solution

Points: 2
Time limit: 0.5s
Memory limit: 512M

Author:
Problem type
Allowed languages
C, C++, C11

Một hôm đẹp trời, Thầy Dương giao cho Ken một file bài tập về nhà và không làm được nên Ken nhờ các bạn giúp đỡ

Nội dung bài tập như sau:

Cho hệ số từng phần tử của hệ phương trình thao dạng:

vd:

ax + by = c

a1x+ b1y =c1

Hãy tìm nghiệm của phương trình này

INPUT

Dòng đầu nhập n: cỡ của ma trận vuông A (n<=200)

N dòng tiếp theo, mỗi dòng hiển thị các giá trị của ma trận A và vecto b:

1 2 1
2 3 5

Với:

1 2
2 3

là giá trị của ma trận A

1 5

là giá trị của vecto b

OUTPUT

Nếu hệ vô nghiệm thì in ra "Khong co nghiem thoa man"

Nếu hệ có vô số nghiệm thì in ra "He co vo so nghiem"

Nếu hệ có nghiệm duy nhất thì in ra nghiệm theo từng dòng

Giới hạn:

Dùng int long long cho các giá trị ma trận


Comments

There are no comments at the moment.