Lại là số may mắn


Submit solution

Points: 1.5
Time limit: 1.0s
Memory limit: 250M

Author:
Problem type

Như bạn đã biết số may mắn là số chỉ chứa các chữ số 4 và 7. Ví dụ 4744, 444, 7747, 777 là các số may mắn còn 4789, 798, 7771 không là các số may mắn.

Một số siêu may mắn là một số may mắn mà số các chữ số 4 và 7 của nó là bằng nhau. Ví dụ 4477, 47, 747744 là các số siêu may mắn và 774, 444774 không là các số siêu may mắn.

Bạn được cho 1 số \(n\) (1 <= \(n\) <= 1000000000). Nhiệm vụ của bạn là tìm số siêu may mắn nhỏ nhất mà lớn hơn hoặc bằng \(n\)

Input

  • Một dòng duy nhất chứa số nguyên \(n\)

Output

  • In ra một dòng duy nhất là số siêu may mắn nhỏ nhất mà lớn hơn hoặc bằng \(n\)

Example

Input

500

Output

4477

Input

74

Output

74

Comments

There are no comments at the moment.