Số thiếu


Submit solution

Points: 1
Time limit: 1.0s
Memory limit: 100M

Author:
Problem type
Allowed languages
Ada, Assembly, Awk, C, C++, C11, CLANG, CLANGX, Classical, COBOL, Coffee, CSC, D lang, DART, F95, FORTH, Fortrn, GAS32, GO, Haskell, Itercal, Java, kotlin, LEAN, LISP, LUA, MONOVB, Nasm, OCAML, Pascal, Perl, php, PIKE, prolog, Pypy, Python, Ruby 2, RUST, Scala, SCM, SED, SWIFT, TCL, TUR, V8JS, VB, ZIG

Bạn được cho 2 mảng số nguyên.
Hãy tìm những số bị thiếu ở mảng a từ mảng b, nếu giống nhau chỉ in 1 lần và phải theo thứ tự tăng dần.

Input

  • Số nguyên n(1<=n<=2*10^5)
  • N số nguyên a[i] (1<=a[i]<=10^4)
  • Số nguyên m(1<=n<=2*10^5 & n<=m)
  • M số nguyên b[i] (1<=b[i]<=10^4)

Output

  • Dãy số bị thiếu cần tìm.

Example

Input

10
203 204 205 206 207 208 203 204 205 206
14
203 204 204 205 206 210 207 205 208 203 206 205 206 204

Output

204 205 206 210

Giải thích :
204 ở mảng a -> 2 lần, mảng b -> 3 lần ==> bị thiếu
210 ở mảng a -> 0 lần, mảng b -> 1 lần ==> bị thiếu
...

utc

Comments

There are no comments at the moment.