Bán tre


Submit solution

Points: 2 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M
Python 3 977M

Author:
Problem type
Allowed languages
Ada, Assembly, Awk, C, C++, C11, CLANG, CLANGX, Classical, COBOL, Coffee, CSC, D lang, DART, F95, FORTH, Fortrn, GAS32, GO, Haskell, Itercal, Java, kotlin, LEAN, LISP, LUA, MONOVB, Nasm, OCAML, Pascal, Perl, php, PIKE, prolog, Pypy, Python, Ruby 2, RUST, Scala, SCM, SED, SWIFT, TCL, TUR, V8JS, VB, ZIG

Nhà Tichpx có một quả đồi trồng rất nhiều cây tre cao và thẳng tắp chẳng khác gì rừng Trúc Lâm. Đợt này tre đã đến kỳ thu hoạch, Tichpx muốn bán hết các cây tre để trồng lại tre đợt mới. Một công ty Bamboo muốn mua tre của Tichpx nhưng công ty này không mua cả cây mà mua từng đoạn có độ dài \(k\) đơn vị độ dài với giá \(3*k\) đơn vị tiền tệ

Tichpx bắt buộc cắt các cây tre thành các đoạn có độ dài k để bán cho công ty Bamboo, với số tre đang có là \(n\) và độ dài các cây là \(a_1,a_2,...a_n\) bạn tính giúp xem Tichpx thu được bao nhiêu tiền. Biết rằng các đoạn ngắn không dùng được thì Bamboo không mua.

Input

Dòng đầu gồm \(n\) là số các cây tre và \(k\) kích cỡ đoạn tre mà Bamboo muốn mua \((1<n<10^6, 1< k < 10^5)\)

Dòng tiếp theo gồm n số nguyên dương có giá trị không vượt quá \(10^6\) là độ dài của các cây tre

Output

Một số nguyên dương duy nhất là số tiền mà Tichpx thu được

Ví dụ

Input

3 7
20 15 10

Output

105

Chú ý: Dùng kiểu long long tránh tràn số lớn nhé

tichpx

Comments


  • 0
    z3r0_l0v3  commented on Sept. 9, 2023, 11:02 a.m.

    a