Búp bê Nga


Submit solution

Points: 2
Time limit: 1.0s
Python 3 3.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem types
Allowed languages
Ada, Assembly, Awk, C, C++, C11, CLANG, CLANGX, Classical, COBOL, Coffee, CSC, D lang, DART, F95, FORTH, Fortrn, GAS32, GO, Haskell, Itercal, Java, kotlin, LEAN, LISP, LUA, MONOVB, Nasm, OCAML, Pascal, Perl, php, PIKE, prolog, Pypy, Python, Ruby 2, RUST, Scala, SCM, SED, SWIFT, TCL, TUR, V8JS, VB, ZIG

Búp bê nga

enter image description here

Các con búp bê Nga có thể lồng nhiều tầng từ con con vào con to dần nếu như kích thước chênh lệch cho phép. Tichpx đi Nga du lịch và mua các con búp bê mang về, để gọn nhẹ nhất Tichpx đã lồng các con búp bê vào nhau theo từng tầng. Bạn hãy tính toán giúp Tichpx xem khi lồng hết cỡ có thể thì còn bao nhiêu con và tổng kích thước những con to nhất chứa những con còn lại bằng bao nhiêu để tichpx chọn ba lô cho phù hợp nhé.

Input

Dòng đầu chứa số nguyên dương \(n\) là số con búp bê \((1 \le n \le 10^6)\) và một số nguyên dương k nếu 2 con búp bê chênh nhau lớn hơn hoặc bằng \(k\) là có thể lồng vào nhau được.

Dòng tiếp theo chứa kích thước của các con búp bê gồm n giá trị nguyên dương \(1 \le a_i \le 10^4\).

Output

Gồm hai số nguyên dương là số con búp bê ngoài cùng sau khi lồng và tổng kích thước của những con ngoài cùng đó.

Example 1:

Input:

3 2
4 1 1

Output:

2 5

Giải thích: Mặc dù con \(4\) rất to nhưng búp bê Nga chỉ có kiểu lồng con nọ trong con kia chứ không thể lồng hai con đồng thời vào một con.

Example 2:

Input:

8 2
4 7 2 8 4 8 3 2

Output:

3 23

Giải thích: Chỉ cần 3 con búp bê 7, 8, 8 sẽ nuốt tất cả các con còn lại.


Comments

There are no comments at the moment.