Chẵn với lẻ


Submit solution

Points: 4 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type

Tito học lớp 3 và được thầy Tichpx dạy khái niệm về số chẵn và số lẻ. Tito thích số chẵn hơn số lẻ nên thầy Tichpx cho giao cho bài toán như sau:

Cho một dãy n phần tử \(a_1,a_2,...,a_n\) hãy đếm xem trong dãy có bao nhiêu cặp \((L,R)\) với \((1 \leq L \leq R \leq n)\) sao cho dãy con liên tục \(a_L, a_{L+1}, ... , a_R\) thỏa mãn tính chất là số phần tử chẵn không ít hơn số phần tử lẻ

Input

Dòng đầu chứa số nguyên dương \(n (1 \leq n \leq 10^5)\)

Dòng cuối chứa n số tự nhiên có giá trị không vượt quá \(10^9\)

Output

Một số tự nhiên là kết quả của bài toán

Ví dụ

Input

4
1 2 4 3

Output

8

Giải thích có 8 dãy con các phần tử liên tiếp nhau có số phần tử chẵn không ít hơn lẻ gồm

2 
4
1 2
2 4
4 3
1 2 4
2 4 3
1 2 4 3

Ghi chú : Đây là phiên bản khó còn có phiên bản dễ tại http://laptrinhonline.club/problem/tichpxchanvslebaide

tichpx

Comments