Chúc mừng năm mới


Submit solution

Points: 3
Time limit: 1.0s
Memory limit: 977M

Author:
Problem type
Allowed languages
Ada, Assembly, Awk, C, C++, C11, CLANG, CLANGX, Classical, COBOL, Coffee, CSC, D lang, DART, F95, FORTH, Fortrn, GAS32, GO, Haskell, Itercal, Java, kotlin, LEAN, LISP, LUA, MONOVB, Nasm, OCAML, Pascal, Perl, php, PIKE, prolog, Pypy, Python, Ruby 2, RUST, Scala, SCM, SED, SWIFT, TCL, TUR, V8JS, VB, ZIG

Bạn hãy trang trí ảnh chúc mừng năm mới là một hình chữ nhật có kích thước \(n * (3n)\) ví dụ hình sau có kích thước \(13 * 39\) với mẫu trang trí là dấu ".^."

------------------.^.------------------
---------------.^..^..^.---------------
------------.^..^..^..^..^.------------
---------.^..^..^..^..^..^..^.---------
------.^..^..^..^..^..^..^..^..^.------
---.^..^..^..^..^..^..^..^..^..^..^.---
-----------CHUC MUNG NAM MOI-----------
---.^..^..^..^..^..^..^..^..^..^..^.---
------.^..^..^..^..^..^..^..^..^.------
---------.^..^..^..^..^..^..^.---------
------------.^..^..^..^..^.------------
---------------.^..^..^.---------------
------------------.^.------------------

Input

Dòng đầu gồm số n là chiều cao của mẫu là một số lẻ có giá trị lớn hơn 10 nhỏ hơn 100

Dòng thứ 2 là mẫu trang trí gồm đúng 3 ký tự

Output

Với mỗi đầu vào bạn xuất ra ảnh trang trí chúc mừng năm mới

Ví dụ 1

Input

15
.*.

Output

---------------------.*.---------------------
------------------.*..*..*.------------------
---------------.*..*..*..*..*.---------------
------------.*..*..*..*..*..*..*.------------
---------.*..*..*..*..*..*..*..*..*.---------
------.*..*..*..*..*..*..*..*..*..*..*.------
---.*..*..*..*..*..*..*..*..*..*..*..*..*.---
--------------CHUC MUNG NAM MOI--------------
---.*..*..*..*..*..*..*..*..*..*..*..*..*.---
------.*..*..*..*..*..*..*..*..*..*..*.------
---------.*..*..*..*..*..*..*..*..*.---------
------------.*..*..*..*..*..*..*.------------
---------------.*..*..*..*..*.---------------
------------------.*..*..*.------------------
---------------------.*.---------------------

Ví dụ 2:

Input

11
<^>

Output

---------------<^>---------------
------------<^><^><^>------------
---------<^><^><^><^><^>---------
------<^><^><^><^><^><^><^>------
---<^><^><^><^><^><^><^><^><^>---
--------CHUC MUNG NAM MOI--------
---<^><^><^><^><^><^><^><^><^>---
------<^><^><^><^><^><^><^>------
---------<^><^><^><^><^>---------
------------<^><^><^>------------
---------------<^>---------------
tichpx

Comments


 • 1
  I_love_NguyenLinh  commented on Jan. 26, 2019, 4:28 p.m.

  code C#

    static void Main(string[] args)
    {
      int n = int.Parse(Console.ReadLine());
      string s = Console.ReadLine();
      List<string> list = new List<string>();
      Enumerable.Range(0, n / 2).ToList().ForEach(x => list.Add(string.Join("", Enumerable.Repeat(s, x * 2 + 1)).center(n * 3, '-')));
      list.ForEach(x => Console.WriteLine(x));
      Console.WriteLine("CHUC MUNG NAM MOI".center(n * 3, '-'));
      list.AsEnumerable().Reverse().ToList().ForEach(x => Console.WriteLine(x));
      Console.ReadKey();
    }
  
    static string center(this string s, int m, char c) => s.PadLeft((m - s.Length) / 2 + s.Length, c).PadRight(m, c);

 • 1
  TICHPX  commented on Jan. 2, 2019, 4:49 a.m.

  Code tham khảo C/C++

  #include<bits/stdc++.h>
  using namespace std;
  
  void out(string s, int w)
  {
    w=(w-s.length())/2;
    cout<<string(w,'-')+s+string(w,'-')<<endl;
  }
  int main()
  {
    int n;
    string p,s;
    cin>>n>>p;
    s=p;
    for(int i=1;i<(n+1)/2;i++) 
    {
      out(s,3*n);
      s+=p+p; 
    }
    out("CHUC MUNG NAM MOI",3*n);
    for(int i=1;i<(n+1)/2;i++) 
    {
      s.resize(s.length()-6);
      out(s,3*n);
    }  
  }

 • -2
  vtn  commented on Jan. 1, 2019, 4:31 p.m. edited

  Lần đầu code thất bại nó ra thế này :v :


  8==D8==D8==D8==Dcmnm
  8==D8==D8==Dcmnmcmnmcmnm
  8==D8==Dcmnmcmnmcmnmcmnmcmnm
  8==Dcmnmcmnmcmnmcmnmcmnmcmnmcmnm
  cmnmcmnmcmnmcmnmcmnmcmnmcmnmcmnmcmnm
  8==Dcmnmcmnmcmnmcmnmcmnmcmnmcmnm
  8==D8==Dcmnmcmnmcmnmcmnmcmnm
  8==D8==D8==Dcmnmcmnmcmnm
  8==D8==D8==D8==Dcmnm

 • 2
  dangdungcntt  commented on Jan. 1, 2019, 3:56 p.m.

  Lần đầu giải bằng PHP

  <?php
  $n = intval(fgets(STDIN));
  $p = trim(fgets(STDIN));
  $m = $n * 3;
  $n = floor($n / 2);
  $first = [];
  for ($i=1; $i <= $n; $i++) {
   $first[] = str_pad(str_repeat($p, 2 * $i - 1), $m, '-', STR_PAD_BOTH);
  }
  $last = array_reverse($first);
  $first[] = str_pad('CHUC MUNG NAM MOI', $m, '-', STR_PAD_BOTH);
  $output = array_merge($first, $last);
  fwrite(STDOUT, join(PHP_EOL, $output));

 • 1
  TICHPX  commented on Jan. 1, 2019, 2:44 p.m.

  Lần đầu ra đề bằng Python mời các bạn tham khảo code

  n=int(input())
  p=input()
  m=n*3
  n//=2
  c=[""]
  for i in range (1,n+1): c.append(p*(2*i-1))
  for i in range (1,n+1): print(c[i].center(m,'-'))
  print("CHUC MUNG NAM MOI".center(m,'-'))
  for i in range (n,0,-1): print(c[i].center(m,'-'))