Cực trị theo tính chất đồng dư


Submit solution

Points: 1
Time limit: 1.0s
Memory limit: 977M

Author:
Problem type

Cho dãy số nguyên \(a_1, a_2,..., a_n\) hãy tìm giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của những số chia cho 3 dư 0, chia cho 3 dư 1 và chia cho 3 dư 2.

Input

Dòng đầu chứa số nguyên dương n \((1<=n <=10^5)\)

Dòng tiếp theo có chứa n số nguyên có giá trị tuyệt đối không vượt quá \(10^4\)

Output

Ba dòng tương ứng với min và max của những số chia 3 dư 0, dư 1 và dư 2,

Trường hợp không có số nào chia 3 dư 0 xuất ra "Khong co so nao chia 3 du 0"

Trường hợp không có số nào chia 3 dư 1 xuất ra "Khong co so nao chia 3 du 1"

Trường hợp không có số nào chia 3 dư 2 xuất ra "Khong co so nao chia 3 du 2"

Ví dụ 1

Input

7
4 7 2 8 1 6 3

Output

3 6
1 7
2 8

Ví dụ 2

Input

7
-4 -7 -2 -8 -1 -6 -3

Output

-6 -3
-8 -2
-7 -1

Ví dụ 3

Input

3
3 6 9

Output

3 9
Khong co so nao chia 3 du 1
Khong co so nao chia 3 du 2
tichpx

Comments


  • 1
    TICHPX  commented on Nov. 7, 2019, 5:10 a.m.

    Chú ý -1 thì chia 3 dư 2 còn -2 thì chia 3 dư 1 nhé