Cực trị theo tính chất đồng dư


Submit solution

Points: 1
Time limit: 1.0s
Memory limit: 977M

Author:
Problem type

Cho dãy số nguyên \(a_1, a_2,..., a_n\) hãy tìm giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của những số chia cho 3 dư 0, chia cho 3 dư 1 và chia cho 3 dư 2.

Input

Dòng đầu chứa số nguyên dương n \((1<=n <=10^5)\)

Dòng tiếp theo có chứa n số nguyên có giá trị tuyệt đối không vượt quá \(10^4\)

Output

Ba dòng tương ứng với min và max của những số chia 3 dư 0, dư 1 và dư 2,

Trường hợp không có số nào chia 3 dư 0 xuất ra "Khong co so nao chia 3 du 0"

Trường hợp không có số nào chia 3 dư 1 xuất ra "Khong co so nao chia 3 du 1"

Trường hợp không có số nào chia 3 dư 2 xuất ra "Khong co so nao chia 3 du 2"

Ví dụ 1

Input

7
4 7 2 8 1 6 3

Output

3 6
1 7
2 8

Ví dụ 2

Input

7
-4 -7 -2 -8 -1 -6 -3

Output

-6 -3
-8 -2
-7 -1

Ví dụ 3

Input

3
3 6 9

Output

3 9
Khong co so nao chia 3 du 1
Khong co so nao chia 3 du 2
tichpx

Comments


 • -1
  HữuSáng_CNTT6_K61  commented on Nov. 18, 2021, 10:20 p.m. edited

  ...


 • 1
  hoanghai_CNTT6_K61  commented on Nov. 18, 2021, 12:11 p.m.

  mn xem giúp mình với :( chạy toàn RTE

  #include<bits/stdc++.h>
  using namespace std;
  int main()
  {
    long long n,max0,max1,max2,min0,min1,min2,d0=0,d1=0,d2=0,a[100];
    scanf("%lld",&n);
    for (int i=0 ; i<n ; i++)
    {
      scanf("%lld",&a[i]);
    }
    for (int i=0 ; i<n ; i++)
    {
      if (a[i]%3==0)
      {
  //     cout<<a[i]<<" "<<endl;
        d0++;
        max0=a[i];
        min0=a[i];
      }
      if (a[i]>0)
      {
        if (a[i]%3==1)
        {
  //       cout<<a[i]<<" ";
          d1++;
          max1=a[i];
          min1=a[i];       
        }
        if (a[i]%3==2)
        {
  //       cout<<a[i]<<" "<<endl;
          d2++;
          max2=a[i];
          min2=a[i];
        }
      }
      if (a[i]<0)
      {
        if (a[i]%3==-2)
        {
  //       cout<<a[i]<<" "<<endl;
          d1++;
          max1=a[i];
          min1=a[i];
        }
        if (a[i]%3==-1)
        {
  //       cout<<a[i]<<" "<<endl;
          d2++;
          max2=a[i];
          min2=a[i];       
        }
      }    
    }
    for (int i=0 ; i<n ; i++)
    {
      if (a[i]%3==0 && a[i]>max0) max0=a[i];
      if (a[i]%3==0 && a[i]<min0) min0=a[i];
      if (a[i]<0 && a[i]%3==-2 && a[i]>max1) max1=a[i];
      if (a[i]<0 && a[i]%3==-2 && a[i]<min1) min1=a[i];
      if (a[i]<0 && a[i]%3==-1 && a[i]>max2) max2=a[i];
      if (a[i]<0 && a[i]%3==-1 && a[i]<min2) min2=a[i];        
      if (a[i]>0 && a[i]%3==1 && a[i]>max1)  max1=a[i];
      if (a[i]>0 && a[i]%3==1 && a[i]<min1)  min1=a[i];
      if (a[i]>0 && a[i]%3==2 && a[i]>max2)  max2=a[i];
      if (a[i]>0 && a[i]%3==2 && a[i]<min2)  min2=a[i];
  
    }
    if (d0==0) printf("Khong co so nao chia 3 du 0");
    else    printf("%lld %lld",min0,max0);
    if (d1==0) printf("\nKhong co so nao chia 3 du 1");
    else    printf("\n%lld %lld",min1,max1);
    if (d2==0) printf("\nKhong co so nao chia 3 du 2");
    else    printf("\n%lld %lld",min2,max2);
  }

  • 1
   LãoTam  commented on Nov. 18, 2021, 12:13 p.m.

   Tăng lên 100000 thay vì100 đi


   • 1
    hoanghai_CNTT6_K61  commented on Nov. 18, 2021, 12:17 p.m.

    vẫn không ổn


    • 2
     LãoTam  commented on Nov. 18, 2021, 12:20 p.m.

     Ô thay a[100] thành a[100000] là sẽ AC


 • 1
  TICHPX  commented on Nov. 7, 2019, 5:10 a.m.

  Chú ý -1 thì chia 3 dư 2 còn -2 thì chia 3 dư 1 nhé